Housing estate "Yuzhnaya dolina 4"

Housing estate "Yuzhnaya dolina 4"

[2014]
Moscow region, Leninskiy district, Mesherino

area: 38,35 ha
investor: “RDI Group”
scope of work: Masterplan concept development