Residence "Nikolskaya Sloboda 108-2"

Residence "Nikolskaya Sloboda 108-2"

[2011]
Moscow region, housing estate “Nikolskaya sloboda”, pl.108-2

area: 1 697,49 m2
investor: private investor
scope of work: Architectural design development