Residence "Nikolskaya Sloboda 18"

Residence "Nikolskaya Sloboda 18"

[2011]
Moscow region, housing estate “Nikolskaya sloboda”, pl.18

area: 1 658,50 m2
investor: private investor
scope of work: Architectural design development